Filtro  
Nivel  
 1. Motive B1

  Kursbuch, Lektion 19–30

  Kompaktkurs DaF

  ISBN 978-3-19-001882-6

 2. Motive B1

  Audio-CDs zum Kursbuch, Lektion 19–30

  Kompaktkurs DaF

  ISBN 978-3-19-061882-8

 3. Motive B1

  Arbeitsbuch, Lektion 19–30 mit Audios online

  Kompaktkurs DaF

  ISBN 978-3-19-041882-4